Historie Olomouce

<< zpět na přehled olomouckých zajímavostí

Oblast tří olomouckých pahorků (Michalský, Petrský, Václavský; dnešní centrum města) osídlena již v době 4000 př. n. l., v městské části Slavonín nalezeno neolitické pohřebiště, taktéž nálezy z pozdější doby bronzové.

Ve 2. stol. n. l. dokázán na území města římský vojenský tábor, odtud pověst o založení města J. G. Caesarem.

Kolem r. 500 příchod Slovanů, v 8. století opevněné sídliště Povel (830 vypáleno). V době Velké Moravy město s velmožským dvorem na Petrském vrchu, stálé osídlení i po jejím zániku.

1017 první písemná zmínka o Olomouci v Kosmově kronice.

1055 vznik olomouckého údělu, připomínám hrad přemyslovských údělných knížat na Václavském pahorku.

1063 obnovení biskupství, 1078 založení benediktinského kláštera Hradisko severně od města.

1131 vysvěcena románská bazilika sv. Václava, předchůdkyně dómu.

1182 zánik údělu, hrad postupně zabírá církev (již 1107 stavba biskupského kostela a později přenesena biskupská rezidence z Petrského návrší od kostela sv. Petra), biskup Jindřich Zdík zde staví románský palác.

Mezi lety 1239-46 oficiální založení královského města Olomouc, obchodní a kulturní rozvoj. Z této doby pocházejí také kostely sv. Kateřiny a sv. Michala.

1306 v kapitulním děkanství na hradě zabit poslední přemyslovský král Václav III.

1314 uznal Jan Lucemburský Olomouc za hlavní město Moravy, taktéž v r. 1352 markrabě Jošt Lucemburský ve svém privilegiu, markraběcí sídlo však v Brně.

1378 zahájení stavby radnice (dokončena 1443), po velkém požáru v r. 1398 výstavba města z kamene, 1412 založen kostel sv. Mořice.

V době husitských válek město na straně Zikmunda Lucemburského.

1453 položen základní kámen františkánského, později dominikánského kostela na starých Bělidlech.

1469 v Olomouci zvolen Matyáš Korvín českým králem, 1479 tzv. Olomoucká smlouva, uzavření míru mezi Matyášem Korvínem a Vladislavem Jagellonským.

Koncem 15. stol. a začátkem 16. stol. velký rozvoj řemesel a obchodu.

1526 do opevněného města zahrnuta předměstská ves Bělidla (dnešní Sokolská ulice).

1566 příchod jezuitů do města.

1573 povýšením jezuitské akademie založena univerzita, první na Moravě.

1620 v Olomouci umučen sv. Jan Sarkander.

Během třicetileté války město dobyto Švédy, hlavním městem Moravy Brno. Po skončení válek Olomouc prohlášena pevnostním městem, zahájena stavba bastionů.

1655 císař Ferdinand III. prohlašuje město pevností

1661-67 výstavba tzv. starého jezuitského konviktu.

1712-43 výstavba a zařizování jezuitského kostela Panny Marie Sněžné, vysvěcen 1716.

1716-54 výstavba sloupu Nejsvětější Trojice.

1721-24 výstavba tzv. nového konviktu s unikátní kaplí Božího těla.

1742-57 po ztrátě Slezska se Olomouc stala hraniční pevností, budování bastionového opevnění.

1758 neúspěšné obléhání města Prusy.

1773 zrušen jezuitský řád.

1777 biskupství povýšeno na arcibiskupství.

1782 po desetiletích sporu Josefem II. přiznán statut hlavního města Moravy Brnu, neoficiálně tento titul však v Olomouci stále používán.

1784 zbořena Nová věž oddělující Předhradí od města.

19. století většina obyvatelstva německého původu nebo poněmčena.

1802 zřízení vojenské nemocnice ve zrušeném klášteře Hradisko (předtím od r. 1785 v konviktu).

1838-46 výstavba fortů Šibeniční vrch a Tabulový vrch.

1841 zahájen provoz na železnici Olomouc – Přerov.

1850-76 výstavba věnce fortů kolem města.

1860 univerzita jako celek definitivně zrušena, zůstala pouze teologická fakulta.

1876-84 postupné bourání městských bran.

1886 zrušen statut pevnosti, hradby postupně bourány, na jejich místě vznik bulvárů lemovaných vilovými a palácovými stavbami, také věnec parků.

1899 zahájení provozu tramvajové dopravy, linky dělostřelecká kasárna – Horní náměstí – nádraží a Horní náměstí – Nová Ulice.

1919 vznik Velkého Olomouce, připojena 2 města a 11 vsí v okolí. Na počátku dubna zahájen provoz vojenského letiště v Neředíně. Založen FK Hejčín, pozdější Sigma Olomouc.

1929 Ertlova kodifikace místních jmen, změna rodu jména města na ženský, tedy na "ta Olomouc".

1937 otevřeno civilní letiště v Holici.

Po II. světové válce odsun německého obyvatelstva.

1946 obnovení univerzity pod názvem Univerzita Palackého.

1952 zrušen Mlýnský potok protékající pod dnešním nám. Hrdinů k tržnici, místo něj položen kanalizační sběrač.

1955 dokončena obnova orloje Karlem Svolinským.

1958 koná se první lokální Výstava květin podniků místního hospodářství, pozdější Flora Olomouc

1966 vznik organizace Flora Olomouc.

1971 prohlášení centra města za městskou památkovou rezervaci.

Do r. 1989 spíše provinční město s velkou vojenskou posádkou, od r. 1968 kromě českého vojska také sovětští vojáci.

1997 tragické povodně na Moravě, třetina Olomouce zaplavena. Zprovozněna tramvajová trať na tř. Kosmonautů.

1998 zahájení rekonstrukce Horního náměstí.

2000 sloup Nejsvětější Trojice zapsán na seznam kulturního dědictví UNESCO (už předtím od roku 1995 národní kulturní památkou spolu s barokními kašnami v centru). Zahájena rekonstrukce jezuitského konviktu (dokončena 2002).

2008 zahájení rekonstrukce Korunní pevnůstky.

2011 při rekonstrukci Dolního náměstí objeveny základy kaple sv. Markéty a také pozůstatky dávného, dosud neznámého románského kostela - jeho půdorys později vyznačen v dláždění.

2012 zpřístupněna expozice o olomoucké pevnosti v prachárně na Korunní pevnůstce, později doplněná o sádrový model bastionové pevnosti.

2013 v Neředíně odhalen římský milník, připomínající někdejší římský tábor.

2015 otevřeno popularizační muzeum Pevnost poznání v bývalém velkém dělostřeleckém skladu na Korunní pevnůstce. Při rekonstrukci budovy Filozofické fakulty UP (Křížkovského 10) nalezeny základy kostela sv. Petra a Pavla, jeho půdorys vyznačen v dlažbě nádvoří.

2017 při rekonstrukci univerzitní budovy Na Hradě 5 nalezeny základy tzv. Nového hrádku a bývalého fojtství.

2019 v Bezručových sadech postavena replika historické dřevěné zvoničky.

2021 obnoven, byť poněkud nešikovně, vodopád pod hradbami v Bezručových sadech.

2022 v areálu fakultní nemocnice byl pod dětskou klinikou obnoven Společenský pramen.

Komentáře