Olomouc: Bližnímu ku pomoci aneb Po stopách olomouckých hasičů

Ochránkyní Olomouce je, letos už rovných 400 let, svatá Pavlína, mučednice z doby prvních křesťanů, která byla pro svou víru ukamenována. Když roku 1623 řádil v kraji mor, prošel ulicemi města průvod s ostatky světice prosící o pomoc – a epidemie brzy ustala. Svatá Pavlína nicméně není jediná, kdo nad městem drží ochrannou ruku. Starobylou Olomouc, stejně jako vesnice, které s ní postupně srostly, a vsi v okolí střeží také svatý Florián. Tedy přesněji on chrání při práci hasičské sbory, které svádějí mnohdy nelehký boj nejen s ohněm. A právě ve stopách hasičů v Olomouci se na následujících řádcích vydáme.

Nejprve je ale třeba si říci něco o svatém Floriánovi, patronu hasičů, ale i dalších profesí, které nějak souvisejí s ohněm, například hrnčířů nebo kominíků. Za římského císaře Diokleciána, pověstného pronásledovatele křesťanů, byl důstojníkem římské armády. Sám byl křesťan a poté, co se pokusil vysvobodit vězněné souvěrce, stanul před soudem. Byl krutě mučen a nakonec byl s mlýnským kamenem přivázaným ke krku hozen do řeky. Stalo se tak 4. května 304, čtvrtý květnový den se tak na jeho památku slaví jako Mezinárodní den hasičů. Část ostatků se později dostala i do Olomouce. Patronem hasičů a ochráncem před požáry se sv. Florián stal zřejmě v souvislosti s tím, že byl utopen a vodou se přece hasí oheň, přímluva sv. Floriána má nicméně hasit i oheň v přeneseném slova smyslu, totiž nenávist a zlobu. A také chránit před povodněmi, válkami, suchem a dalšími pohromami, nejen tradičně zmiňovaným ohněm.

Socha sv. Floriána na Žerotínově náměstí

Sochaři, malíři či různí lidoví tvůrci sv. Floriána nejčastěji zpodobňují jako římského vojáka, který v jedné ruce drží korouhev či praporec a vodou z nádoby v druhé ruce hasí hořící dům. S „Floriánky“ v průčelí kaplí, obytných domů či stodol se lze setkat především na vesnicích. Nicméně ani v historickém centru Olomouce sv. Florián nechybí – jeho sochu najdete na čestném sloupu Nejsvětější Trojice na Horním náměstí, samostatně pak stojí na Žerotínově náměstí u chrámu sv. Michala, který, tehdy krátce předtím dokončený, značně utrpěl při velkém požáru města v roce 1709. Barokní sochu světce s hasícím andílkem zhotovil sochař Jan Jiří Schauberger v letech 1726–28, stojí na bohatě zdobeném podstavci, jehož autorem je městský kameník Václav Render spojený s městskými kašnami, mariánským sloupem a především zmíněným trojičním sloupem.

Render měl snad vytesat i sochu sv. Floriána, která byla součástí pozdější Jupiterovy kašny na Dolním náměstí a která v současnosti stojí ve Skrbeni (viz tady). V olomouckém centru lze najít i lidovější zpodobnění sv. Floriána, a to v Sokolské ulici, v průčelí domu č. p. 20, který byl od roku 1786 právovárečný a snad už v roce 1827 tu byl otevřen výčep piva a kterému nikdo neřekne jinak než „U Floriána“.

Požární vížka nad radničním orlojem

Do Sokolské ulice se za chvíli ještě vrátíme, nicméně je třeba si odskočit k radnici. Vedle ochranné ruky patronů byl totiž důležitým bezpečnostním činitelem městský věžný. Na olomoucké radnici působil již k roku 1550, ze kterého se dochoval spis uvádějící povinnosti věžného – a mezi nimi bylo vedle vytrubování času a troubení při příjezdu hostů i dohlížení na město a v případě požáru bezodkladné zvonění poplachovým zvonem a oznámit směr požáru na věži vyvěšením červeného praporu či laterny. O posledním olomouckém věžném Josefu Kunertovi, nadaném muzikantovi, který na radniční věži sloužil do roku 1851, si můžete přečíst zde, na věži se nicméně držela stráž dále, a to až do roku 1922. A kde visel onen poplachový zvon? Požární věžička se dodnes tyčí nad radničním orlojem. Zvon byl ale již roku 1800 zavěšen do sanktusníku kostela sv. Kateřiny.

Už v polovině 17. století také radní, vědomi si významu rychlosti zásahu a dostupnosti pomůcek potřebných pro boj s ohněm, pořídili na radnici kbelíky, žebříky, háky a další náčiní, sestavili také protipožární řád města hovořící nejen o prevenci a povinnostech obyvatel při požáru, ale i tomu, co dělat po jeho uhašení. Řád byl aktualizován mimo jiné po velkém požáru v roce 1709. Požární ochrana nicméně byla řešena nejen na úrovni města. Zákaz stavby celodřevěných domů, budování zděných komínů a další protipožární zásady nebo například povinnost zřízení zvonic na vesnicích přinesl tzv. ohňový patent Marie Terezie z roku 1751, který později upřesnil a zpřísnil řád k hašení ohně vydaný Josefem II. Na tyto navázaly později další předpisy a ve druhé polovině 19. století vznikají i první hasičské sbory. Založení dobrovolných sborů umožnil tzv. říšský spolkový zákon z roku 1867, další zákon, o požární policii, v roce 1873 pak na Moravě doporučoval obcím s více než stovkou domů hasičské sbory, nejen dobrovolné, ale případně i profesionální, a věnovat jim náležitou podporu. Nutno poznamenat, že do této doby byla požární prevence a případné hašení požárů součástí práce městských strážných, těch však nebylo mnoho, důležitá tedy byla svépomoc měšťanů.

Sokolská 32, domov Freiwillige Feuerwehr

Freiwillige Feuerwehr, tedy první organizovaný dobrovolný hasičský sbor v tehdy většinově německé Olomouci vznikl v roce 1869. Sdružoval kolem sedmdesáti výkonných členů a dalších zhruba sedm set členů–majitelů domů ve městě přispívalo společně s radnicí na jeho materiální zabezpečení. Později v souladu se zákonem začaly na požární ochranu přispívat i ve městě působící pojišťovny.

Své první sídlo olomoučtí hasiči našli v někdejším žerotínském paláci v Purkrabské ulici, kde působila také české obecná škola. Brzy se však stěhovali do vlastního. V roce 1901 vyrostla v Sokolské ulici na místě dvou starších domů třípatrová budova s číslem 32, jejíž původní účel lze dodnes vypozorovat ze secesí ovlivněného průčelí. Fasádu totiž vedle rostlinných motivů zdobí hasičské přilby a žebříky, v přízemí se pak nacházejí vedle vstupu do domu tři garáže. Dům, v němž kromě zázemí pro výkon služby bylo i ubytování pro členy sbory, sloužil potřebám hasičů ještě po druhé světové válce, v současnosti v něm sídlí olomoucká pobočka Českého červeného kříže.

Hasičský motiv na fasádě Sokolské 32

I v podobě hasičského sboru se odrážela napjatá národnostní situace – velicí řečí byla němčina a také jen Němci byli k feuerwehru přijímáni. Tak tomu zůstalo i po vyhlášení Československé republiky a počeštění olomoucké radnice, byť probíhala jednání o přeměně sboru na nadnárodní spolek. Když se strany nedohodly, byl v roce 1922 ustanoven český dobrovolný hasičský sbor, na počátku měl kolem 60 členů, avšak žádnou techniku a na pořádné sídlo si také musel nějakou chvíli počkat. V roce 1928 se jím stal nově postavený městský dům číslo 23 v Kateřinské ulici, to už měli čeští dobrovolníci k dispozici i tehdy nejsilnější autostříkačku na Olomoucku, Škodu 505, kterou pro ně sestavili v hasičských závodech v Čechách pod Kosířem (o továrně a nynějším muzeu jsem psal tady).

Někdejší stanice českého hasičského sboru a později profesionálních hasičů, dnes sídlo městské policie

V historické Olomouci tak vedle sebe působily dva dobrovolné hasičské sbory, tento stav vydržel až do druhé světové války. I z důvodu odvodu německých mužů na frontu muselo dojít k reorganizaci požární ochrany města, vznikl tak první olomoucký sbor hasičů z povolání. Jeho základnou se stal německý hasičský dům v Sokolské ulici, velení bylo také německé, ovšem ve sboru sloužili především čeští obyvatelé. Po druhé světové válce byl ustanoven nový, český profesionální hasičský sbor, který začínal s 35 muži, základnu měl v Kateřinské ulici, přičemž již zastaralý objekt Sokolské sloužil zejména pro umístění náhradní techniky. V Kateřinské pak hasiči sídlili až do roku 1978, kdy se přestěhovali do nového areálu při sídlišti na Povlu, který po úpravách v 90. letech a na začátku nového tisíciletí zahrnuje kromě samotné budovy stanice s garážemi i sportoviště, zázemí pro údržbu techniky a sklady. Budovu v Kateřinské od 90. let využívá Městská policie Olomouc.

Současná olomoucká stanice HZS Olomouckého kraje na Povlu

Kromě profesionálních hasičů působí v současnosti v Olomouci devět dobrovolných sborů – Černovír, Droždín, Chomoutov, Chválkovice, Holice, Lošov, Olomouc město, Radíkov a Topolany. V minulosti jich bylo ještě více, své hasičské spolky totiž měly například i Hodolany, Neředín, Nový Svět nebo Svatý Kopeček. Většinou vznikly na konci 19. století, ale třeba v Neředíně byli hasiči ustanoveni v roce 1911, Černovíře v roce 1940 a v Topolanech roku 1942. Další jednotky vznikaly při některých významnějších podnicích, například v řepčínských železárnách nebo holických solných mlýnech. Na některé z dobrovolných sborů a jejich zbrojnice se na následujících řádcích podíváme trochu blíže.

Holici mají sochu sv. Floriána (u autobusové zastávky na jižním konci návsi) a už v roce 1807 pořídili k boji s ohněm ruční stříkačku, avšak ani to nezabránilo ničivému řádění několika požárů v letech pozdějších. Sbor dobrovolných hasičů tu vznikl v roce 1884, a je tedy mezi olomouckými „vesnickými“ a stále fungujícími sbory nejstarší. Stříkačky, vozy a potřebné náčiní byly nejprve uskladněny v obecním dvoře číslo 25. Později holičtí hasiči využívali jako svoji zbrojnici dům č. 148 v těsném sousedství školy, v roce 1998 jej však museli opustit. Azyl našli v garáži jedné z místních rodin, než pro ně byly adaptovány prostory v bývalé uhelně kotelny v ulici U Cukrovaru. Zde holičtí dobrovolníci, kteří se specializují na záchrannou činnost na vodě a lezecké zásahy, sídlí dosud, byť prostory zdaleka nejsou vyhovující a již delší dobu se mluví o výstavbě nové zbrojnice. V té dřívější u školy ještě nedávno fungovalo pekařství.
 
Bývalá hasičská zbrojnice v Holici

Současná zbrojnice v bývalé uhelně

Chválkovičtí hasiči, jejichž sbor byl ustanoven v roce 1893, jsou na tom oproti holickým kolegům o poznání lépe, do nové zbrojnice u fotbalového hřiště se přestěhovali v roce 2019. Původně se však uvažovalo o rekonstrukci a přístavbě starého, prostorově i technicky nevyhovujícího sídla na Selském náměstí na dohled kostela sv. Barbory. U záměru ovšem vyvstal problém – neomítnutá budova se štíhlou věží, postavená roku 1908 a později upravovaná, stojí v ochranném pásmu poutního místa na Svatém Kopečku, a tedy stavební zásahy by musely splňovat přísné podmínky památkové péče. Nakonec bylo rozhodnuto o výstavbě zbrusu nové moderní zbrojnice v ulici Stejskalova a v původní se uvažuje zřídit hasičské muzeum. Však se taky mají chválkovičtí hasiči čím chlubit – dodnes opatrují a při různých slavnostech pyšně ukazují stále funkční motorovou stříkačku, kterou jim dodala firma Stratílek z Vysokého Mýta v roce 1929.

Stará chválkovická zbrojnice, budoucí hasičské muzeum?

Nová chválkovická zbrojnice

Chlouba chválkovických hasičů

Historický klenot opečovávají také hasiči v Droždíně. Krátce po vzniku sboru v roce 1893 pořídili v továrně v Čechách pod Kosířem čtyřkolovou ruční stříkačku, stále je funkční. V prvních letech činnosti bylo také rozhodnuto o výstavbě hasičské zbrojnice. Hotova byla v roce 1896 a sloužila až do 60. let minulého století, kdy si místní v akci Z vybudovali zbrojnici novou, větší, která se stala dominantou droždínské návsi, což umocňuje nejen umístění uprostřed prostoru a ve svahu, ale i odstup od okolní zástavby díky rybníčku-požární nádrži.

Hasičská zbrojnice v Droždíně

Zatímco Droždínští vybudovali novou zbrojnici na místě té původní, v Lošově se hasiči v běhu času stěhovali. Hasičské skladiště stávalo nejdříve při kapličce/zvonici sv. Floriána z roku 1862 (psal jsem o ní zde), později si ale hasiči, kteří se tu dali dohromady také v roce 1893 jako v Droždíně či Chválkovicích, postavili zbrojnici novou, níže ve vsi, blíže k potoku. Ta již ale také nestojí, ustoupila v roce 1958 autobusové zastávce. Bezdomovci se ovšem lošovští hasiči nestali, své nové sídlo našli naproti přes silnici o pár desítek metrů dále. Droždínská i lošovská zbrojnice prošla v nedávné době rekonstrukcí.

Kaple sv. Floriána se zvonicí, původně bylo přistavěno hasičské skladiště

Současná zbrojnice lošovských hasičů

Stavební ruch by uvítali na své zbrojnici i hasiči v Radíkově, kteří sdílí budovu z 50. let minulého století společně s komisí místní části, knihovnou či klubem seniorů. Rozšíření prostor by pomohlo všem subjektům, snad přijde brzy. Mimochodem sbor dobrovolných hasičů v Radíkově vznikl v roce 1892, stejně jako na Svatém Kopečku. Ten již ale od přelomu 80. a 90. let nefunguje a před několika týdny vzala za své i chátrající zbrojnice na dohled slavné baziliky – byla zdemolována i s vedlejší starou trafikou a přístřeškem autobusové zastávky v rámci otevírání zahrady sousedního hospice (o projektu Otevřeme zahradu více zde).

Sídlo radíkovských hasičů

Bývalá hasičská zbrojnice na Svatém Kopečku před demolicí...

... a po demolici při otevírání zahrady hospice

Nefunguje již ani hasičský sbor v Neředíně, který vznikl v roce 1911 a přes všechny těžkosti ve vsi a pozdější městské části působil až do roku 1990. Jeho zbrojnice ovšem stále stojí, byť samozřejmě neplní svůj účel a je v soukromých rukou. Na druhou stranu ona budova na začátku cesty zvané Úvoz a poblíž rybníka ani nevznikla s tím, že by měla sloužit hasičům. Původně šlo o sokolskou tělocvičnu, po druhé světové válce dostali budovu do užívání právě hasiči. Ne na dlouho, protože postupně přicházeli o aktivní členy, také o vůz a zbrojnice byla po roce 1968 prodána soukromému majiteli, prý kvůli finančním problémům. 

Bývalá sokolovna a zbrojnice v Neředíně

Své dobrovolné hasiče měly také Nemilany, od roku 1888. Zázemí sbor nalezl v prostorách obecního domu vystavěného krátce předtím v těsném sousedství školy, ve stejném domě fungovala také třeba pošta a školka. Obě budovy patřily dlouho k chloubám obce, po druhé světové válce se to ale změnilo a zejména v případě obecního domu by někdo těžko nějakou estetickou hodnotu hledal (a stejně tak třeba jeho věž). Nicméně požární zbrojnice zde byla umístěná až do 80. let, kdy byl někdejší obecní dům kompletně adaptován pro potřeby školy a v prostorách, které dosud využívali hasiči, vznikla školní tělocvična. I ta je už ale minulostí, protože škola před pár lety vybudovala tělocvičnu novou, větší a moderní, zatímco prostory v obecním domě prošly rekonstrukcí na učebny, šatny a jídelnu.

Někdejší obecní dům, kde měli zázemí i hasiči, je součástí nemilanské školy

Se školou byl spojen i sbor dobrovolných hasičů, který se zformoval před koncem 19. století na Nové Ulici, respektive obce tehdy zvané Neu- und Greinergasse. Tamní hasiči měli k udržování fyzičky pronajatou tělocvičnu v budově německé obecné školy, dnes využívané základní školou Mozartova. A stopu po hasičích najdeme i v nejmenší části dnešní Olomouce, na Novém Světě. Zhruba uprostřed Sudovy ulice stojí dodnes zbrojnice, jako památka na sbor, který vznikl v roce 1915. V Olomouci do roku 2011 působili také drážní hasiči, tedy jednotka Hasičského záchranného sboru Správy železnic, zasahující u nehod a dalších událostí na železnici. Její opuštěné sídlo najdete v Hodolanech na konci ulice Bartošova.

Opuštěná zbrojnice na Novém Světě

Bývalé sídlo olomouckých drážních hasičů v Hodolanech

Ale vraťme se zpět ke sborům fungujícím v současnosti. V Chomoutově dohlížejí hasiči nejen na požární bezpečnost a podílejí se na kulturním životě nejsevernější olomoucké části už od roku 1884. Poté, co museli v 90. letech opustit kvůli restituci svoji starou zbrojnici, byli nějakou dobu „bezdomovci“, respektive pro výjezdové vozidlo měli pronajatou garáž a další vybavení měli členové sboru u sebe doma. Ke zlepšení této situace paradoxně pomohly katastrofální povodně v létě 1997. Voda s sebou tehdy nejen v Chomoutově vzala řadu domů, mimo jiné i několik objektů u křižovatky hlavní silnice s ulicí Horeckou. A právě na jejich místě vyrostla nová multifunkční budova, zprovozněná roku 2007, kde našli zázemí jak hasiči, tak komise místní části nebo knihovna. Mimochodem povodeň v roce 1997 strhla i onu starou zbrojnici, která stávala nedaleko místa té současné.

Zbrojnice chomoutovských hasičů

Bohaté zkušenosti s velkou vodou mají i hasiči na druhém břehu Moravy, v Černovíře, byť jejich sbor byl ustanoven až za druhé světové války v roce 1940. Původně sídlili v prostorách sladovny na Lazcích, v roce 1942 však dostali přidělenou budovu orlovny, kterou zdejší tělovýchovná jednota Orel vybudovala v polovině 30. let. Po válce měla orlovna připadnout sokolské obci, avšak ta ji nepřevzala a budova dále sloužila potřebám hasičů. Nevyjasněné vlastnické vztahy pak na přelomu tisíciletí bránily snahám o přestavbu objektu, nakonec se ale věci přece jen hnuly a demolovalo se a následně stavělo. Nová zbrojnice se sálem využívaným ke kulturním účelům byla předána k užívání v roce 2010.

Sídlo hasičů v Černovíře

Nové zázemí má od roku 2016 i sbor dobrovolných hasičů v Topolanech, který má z těch v současnosti fungujících nejkratší tradici – vznikl v roce 1942. Moderní zbrojnice vyrostla na místě původní stavby, která před demolicí již dlouho nevyhovovala potřebám sboru a sloužila víceméně jen jako garáž, zatímco část vybavení byla umístěna v budově bývalé školy, kde se také hasiči scházeli k přípravě či školením. Mimochodem v Topolanech sázejí i na pomoc sv. Floriána, kterým jsem tento text (který rozhodně není definitivním olomouckým hasičským místopisem) začal, světec tak nechybí nejen v průčelí nové zbrojnice, ale je mu zasvěcena i kaple na návsi. A tím bychom mohli stopování olomouckých hasičů zakončit.

Nová zbrojnice v Topolanech...

... sv. Florián v průčelí nechybí

S využitím: A. Schindler – Tajemná Olomouc, M. Tichák – Vzpomínky na starou Olomouc, seriál Toulky hasičskou historií HZS Ol. kraje, J. Rusinský – Po stopách minulosti olomoucké městské části Neředín, weby SDH a olomouc.eu

Komentáře